56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Giám sát bức xạ tia X nơi làm việc theo Thông tư QCVN 30:2016/BYT
Giám sát bức xạ tia X nơi làm việc theo Thông tư QCVN 30:2016/BYT
Điều kiện làm việc có lượng bức xạ tia X quá lớn, vượt ngưỡng giới hạn sẽ tác động và làm suy giảm sức khỏe người lao động. Trên cơ sở đó, Quy chuẩn QCVN 30:2016/BYT được đưa ra nhằm mục đích buộc các đơn vị sử dụng người lao động trong môi trường có phát sinh loại tia này phải giám sát và kiểm soát lượng bức xạ phát ra.

Tại Quy chuẩn quốc gia về bức xạ tia X – giới hạn liều tiếp xúc tại nơi làm việc cho người lao động, văn bản đã đề cập chi tiết tới các thông số định mức an toàn và vượt ngưỡng ảnh hưởng tới các bộ phận trên cơ thể. Đồng thời, Thông tư cũng nêu ra các thông tin liên quan đến bức xạ tia X và pháp pháp để đo, xác định chỉ số lượng bức xạ tồn tại trong môi trường nơi làm việc.

QCVN 30:2016/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TIA X - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ TIA X TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on X- ray Radiation - Pemissible Exposure Limits of X- ray Radiation in the Workplace

Lời nói đầu

QCVN 30:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 30/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TIA X - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ TIA X TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on X- ray Radiation - Pemissible Exposure Limits of X- ray Radiation in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn liều tiếp xúc tối đa cho phép với bức xạ tia X tại nơi làm việc.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động phát sinh bức xạ tia X nơi làm việc.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các đối tượng được chẩn đoán, điều trị hoặc can thiệp bằng bức xạ tia X.

3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Liều hấp thụ (Absorbed dose)

Là đại lượng vật lý cơ bản sử dụng cho đánh giá liều bức xạ, được xác định theo công thức sau:

D = dE/dm

Trong đó:

+ D: Liều hấp thụ

+ dE: Năng lượng trung bình do bức xạ ion hóa truyền cho một khối vật chất.

+ dm: Khối lượng của khối vật chất đó.

Đơn vị của liều hấp thụ là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là gray (Gy). 1J/kg = 1Gy

3.2. Liều tương đương (Equivalent dose)

Là đại lượng dùng để đánh giá liều bức xạ trong một tổ chức mô hoặc cơ quan của cơ thể người, được xác định theo công thức sau:

HT,R = DT,R x WR

Trong đó:

+ HT,R: Liều tương đương

+ DT,R: Liều hấp thụ do loại bức xạ R gây ra, lấy trung bình trên cơ quan hoặc tổ chức mô T.

+ WR: Trọng số bức xạ của bức xạ loại R.

Khi trường bức xạ gồm nhiều loại bức xạ với các trọng số bức xạ WR khác nhau thì liều tương đương được xác định theo công thức sau, trong đó tổng được lấy cho tất cả các loại bức xạ liên quan:

Đơn vị của liều tương đương là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv). 1 J/kg = 1Sv.

….”

Xem hoặc download full Quy chuẩn QCVN 30:2016/BYT tại đây:

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website