56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Bức xạ Ion hóa tại nơi làm việc theo Quy chuẩn QCVN 29:2016/BYT
Bức xạ Ion hóa tại nơi làm việc theo Quy chuẩn QCVN 29:2016/BYT
Lượng bức xạ Ion hóa phát sinh quá lớn ở nơi làm việc, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động khi không được trang bị thiết bị bảo hộ. Thông tư Quy chuẩn QCVN 29:2016/BYT về bức xạ Ion hóa tại nơi làm việc sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở tuân thủ để đảm bảo an toàn trong lao động.

Sức ảnh hưởng của bức xạ Ion hóa khi vượt ngưỡng cho phép là không nhỏ, sẽ có tác động trực tiếp với sức khỏe và các cơ quan khác trên cơ thể của người lao động. Việc các cơ sở và doanh nghiệp tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về bức xạ Ion hóa – giới hạn lượng tiếp xúc của người lao động tại Thông tư QCVN 29:2016/BYT là hết sức cấp thiết và cần được đặt biệt chú trọng.

QCVN 29:2016/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ ION HÓA - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ ION HÓA TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on lonizing Radiation - Pemissible Exposure Limits of lonizing Radiation in the Workplace

Lời nói đầu

QCVN 29:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ ION HÓA - GIỚI HẠN LIỀU TIẾP XÚC BỨC XẠ ION HÓA TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on lonizing Radiation - Pemissible Exposure Limits of lonizing Radiation in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn liều tiếp xúc tối đa cho phép với bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động phát sinh bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các đối tượng được chẩn đoán, điều trị hoặc can thiệp bằng bức xạ ion hóa.

3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Liều hấp thụ (Absorbed dose)

Là đại lượng vật lý cơ bản sử dụng cho đánh giá liều bức xạ, được xác định theo công thức sau:

D = dE/dm

Trong đó:

+ D: Liều hấp thụ

+ dE: Năng lượng trung bình do bức xạ ion hóa truyền cho một khối vật chất.

+ dm: Khối lượng của khối vật chất đó.

Đơn vị của liều hấp thụ là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là gray (Gy). 1J/kg = 1Gy

3.2. Liều tương đương (Equivalent dose)

Là đại lượng dùng để đánh giá liều bức xạ trong một tổ chức mô hoặc cơ quan của cơ thể người, được xác định theo công thức sau:

H T,R = DT,R x WR

Trong đó:

+ HT,R: Liều tương đương

+ DT,R: Liều hấp thụ do loại bức xạ R gây ra, lấy trung bình trên cơ quan hoặc tổ chức mô T.

+ WR: Trọng số bức xạ của bức xạ loại R.

Khi trường bức xạ gồm nhiều loại bức xạ với các trọng số bức xạ WR khác nhau thì liều tương đương được xác định theo công thức sau, trong đó tổng được lấy cho tất cả các loại bức xạ liên quan:

Đơn vị của liều tương đương là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv). 1J/kg = 1Sv.

….”

Xem hoặc download full Quy chuẩn QCVN 29:2016/BYT tại đây:

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website