65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
Văn bản pháp luật An toàn vệ sinh lao động

Văn bản pháp luật An toàn vệ sinh lao động

Danh mục Văn bản pháp luật về An toàn vệ sinh lao động

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất. Vì vậy Bộ Luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

2. Một số Luật có nội dung liên quan AT-VSLĐ

Luật Bảo vệ sức khoẻ Nhân dân ban hành năm 1989 với các điều 9, 10, 14 đề cập đến công tác vệ sinh trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hoá chất, vệ sinh chất thải trong công nghiệp, trong lao động và trong sinh hoạt.

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 quy định trách nhiệm của người làm công tác y tế trong bảo vệ môi trường, đề cập vấn đề áp dụng công nghệ tiên tiến công nghệ sạch; vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu máy móc, thiết bị; những hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường; vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp ở mức độ nhất định.

Luật Phòng cháy và Chữa cháy ban hành năm 2013 quy định người sử dụng lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy và trang bị các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy mang tính chất nghĩa vụ.

Luật hóa chất số 06/2007/QH12 năm 2007: quy định cụ thể hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất và một số quy định về an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng, kinh doanh, vận chuyển hóa chất.

Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Một số nghị định, thông tư liên quan đến ATVSLĐ

Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định số: 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chỉ thị số: 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác BHLĐ, ATLĐ;

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003 và Nghị định 130/2006/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 của Chính phủ về việc Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Nghị định số: 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (áp dụng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực điện lực).

Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (áp dụng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực điện lực).

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội).

Thông tư số: 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công thương về việc Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương.

Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định số 1152/2003/ QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thông tư số: 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng quản lý Bệnh nghề nghiệp.

Thông tư số: 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2003 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Thông tư liên tịch số 25/2013/ TT- BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thông tư số: 04/2014/TT-LĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Thông tư số: 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thông tư số: 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Thông tư liên tịch số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư số 24/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc.

Đăng ký dịch vụ
Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png